O spoločnosti

Obchodná spoločnosť MIONEX, s r.o., bola založená na základe Zakladateľskej listiny a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 12.05.2005. Hlavným predmetom jej podnikania je organizovanie dobrovoľných dražieb, v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe koncesnej listiny vydanej Obvodným úradom v Banskej Bystrici odbor živnostenského podnikania.

Dôraz kladieme na komunikáciu s klientom, okamžité odovzdávanie informácii navrhovateľovi dražby, kvalitu poskytovaných služieb za účelom spokojnosti našich klientov. Doterajšia prax nám potvrdila, že náš partner oceňuje okrem iného aj skutočnosť, že bol bezodkladne informovaný o priebehu prípravy dražby, reakciách dlžníkov /vlastníkov/ a iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh dražby. Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť maximálne vymoženie pohľadávky.

Prípadné ďalšie otázky vám osobne zodpovieme a tešíme sa na spoluprácu.

JUDr. Milan Ondráš, konateľ spoločnosti